Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศผลการใช้จ่ายเงินประมาณ 2564
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  คำสั่งแบ่งงานภายใน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 19) 2 มิ.ย. 2566
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 20) 1 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ (ดู : 58) 26 ม.ค. 2566
ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ดู : 75) 19 ม.ค. 2566
ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ.2566 (ดู : 78) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (ดู : 50) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่องประมูลให้เช่าท่าเที่ยบเรือ หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 53) 13 ธ.ค. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) (ดู : 83) 18 ต.ค. 2565
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 87) 10 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 107) 16 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง (ดู : 115) 14 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 109) 7 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่อง การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ 2565 (ดู : 132) 19 ส.ค. 2565
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ร่วมกับสภ.เกาะกลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอำเภอเกาะลันตา ปลัดอบต.เกาะกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา อาสาสมัครฯ ตำบลเกาะกลาง ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณ หน้าสภ.เกาะกลาง (ดู : 149) 11 เม.ย. 2565
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.เกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 169) 5 เม.ย. 2565
ประกาศเรื่องการกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดกระบี่ (ดู : 154) 22 มี.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(ปฏิบัติหน้าที่ใน อบต.เกาะกลาง ครบ 1 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 182) 7 มี.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 178) 7 มี.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางรับสมัครเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง (ดู : 175) 3 ก.พ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู (ดู : 182) 3 ก.พ. 2565
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 253) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 247) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 260) 18 พ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 252) 4 พ.ย. 2564
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 224) 2 พ.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 235) 26 ต.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่านกทูง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เกาะกลางกำหนด) (ดู : 228) 20 ต.ค. 2564
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 226) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประปีงบประมาณ 2566 #ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง# (ดู : 217) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (ดู : 226) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะกลาง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ (ดู : 245) 12 ต.ค. 2564
บรรยากาศวันแรกการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 229) 11 ต.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางจัดเตรียมสถานที่ รับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง #ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส# (ดู : 219) 8 ต.ค. 2564
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 225) 7 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่องการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง) (ดู : 222) 7 ต.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 216) 5 ต.ค. 2564
ขอแจ้งผลความคืบหน้าลำดับการขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 161) 3 ก.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ขอรายงานข้อมูลผู้งสูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (ดู : 160) 19 ส.ค. 2564
คนพิการที่มีความประสงค์ ขอรับวัคซีน ซีโนฟาร์ม (ดู : 275) 18 ส.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดภาวะโลกร้อน (ดู : 217) 16 ส.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ (ดู : 135) 13 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ มิฉะนั้นจะขาดสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ (ดู : 260) 10 ส.ค. 2564
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน295 รายการ (ดู : 327) 6 ส.ค. 2564
ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน3 รายการ (ดู : 301) 6 ส.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ขอความร่วมมือร้านค้าใน ตำบลเกาะกลาง งดจำหน่ายบุหรี่ ให้แก่เด็กที่มีอายุตำกว่า 18 ปี (ดู : 121) 19 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 140) 30 มิ.ย. 2564
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สอบเคสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป (ดู : 267) 9 มิ.ย. 2564
วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 129) 31 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (ดู : 284) 25 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ งดการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ กรณี เกิดการแพร่ระบาดของดรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 263) 7 พ.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(ปฏิบัติหน้าที่ใน อบต.เกาะกลาง ครบ 1 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 283) 1 เม.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 311) 1 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลเกาะกลางห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมทาง (ดู : 243) 24 มี.ค. 2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวีรธรรม เชื้อศิวะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ (ดู : 247) 8 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 329) 26 ก.พ. 2564
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ขอบด้วยกฎหมาย (ดู : 382) 11 ม.ค. 2564
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ขอบด้วยกฎหมาย (ดู : 117) 11 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 378) 30 ธ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 02 กันยายน 2504 ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 146) 18 ธ.ค. 2563
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 454) 26 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs