Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดพังงา 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ข่าวสาร อบต.
  โครงสร้างองค์กร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินการประจำเดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการปฏิบัติงาน
  ระเบียบการรับการบริการต่างๆ
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการและสังคม
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหิน-บ้านควน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 75) 21 พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 (ดู : 140) 20 พ.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยติมอร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 70) 31 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยติมอร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหิน (ดู : 69) 31 ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ม.7 (ประกาศเมื่อ : 3-4-2561) (ดู : 113) 3 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพริก ม.10 (ประกาศเมื่อ : 2-4-2561) (ดู : 113) 2 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ ม.4 (ดู : 91) 15 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายฐานะ ม.7 (ดู : 86) 16 ม.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 7 (ดู : 82) 20 พ.ย. 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้า รพ.สต.บ้านปากคลอง ม.3 (ดู : 87) 20 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 79) 6 พ.ย. 2560
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 84) 19 ต.ค. 2560
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 12.00 ม. บ้านนาทุ่งกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 83) 2 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล บ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 4 (ดู : 83) 11 ก.ย. 2560
โครงการปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 4 (ดู : 79) 11 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 82) 1 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร (ดู : 84) 4 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 4.00 x 7.00 ม. หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (ดู : 84) 1 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างถนน รพ.สต.บ้านปากคลอง (ดู : 85) 13 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 730 ถัง (ครั้งที่ 2) (ดู : 83) 13 มิ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านร่าหมาด รอบที่ 2 (ดู : 82) 9 มิ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านนาทุ่งกลาง รอบที่ 2 (ดู : 82) 9 มิ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านหัวหิน รอบที่ 2 (ดู : 80) 9 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จำนวน 730 ใบ (ดู : 81) 22 พ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านนาทุ่งกลาง (ดู : 82) 25 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนสมุทร ม.10 (ดู : 81) 20 เม.ย. 2560
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 ต.เกาะกลาง (ดู : 81) 20 เม.ย. 2560
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างศาลาและขยายเขตไฟฟ้าบ้านคลองย่าหนัด ม.4 (ดู : 80) 20 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ.สต.บ้านปากคลอง ม.3 (ดู : 80) 19 เม.ย. 2560
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่จัดงานเมาลิด (ดู : 82) 6 ก.พ. 2560
โครงการปรับปรุงถนนสายในนบ-โคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 81) 1 ก.พ. 2560
โครงการปรับปรุงสถานที่ จัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2560 (ดู : 87) 23 ม.ค. 2560
โครงการปรับปรุงถนนสายในวัง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา (ดู : 81) 23 ม.ค. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง (ดู : 82) 17 ม.ค. 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบเดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 82) 26 ต.ค. 2559
ประกาศจัดทำแผนปฎิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 81) 18 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 81) 7 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนิพล-ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (ดู : 83) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 (ดู : 80) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายกุโบร์และสายช่องพลีบ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 (ดู : 82) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร (ดู : 81) 30 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนิพล-โคกแค (ดู : 78) 18 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายกุโบร์และช่องพลี (ดู : 84) 18 พ.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าองค์บริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 81) 5 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คศล.หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 82) 21 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการระบบประปาขนาดกลาง หมู่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง (ดู : 78) 26 ต.ค. 2558
สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 (ดู : 82) 12 ต.ค. 2558
สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (ดู : 80) 12 ต.ค. 2558
สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 24 สาย (ดู : 79) 12 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ดู : 88) 28 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(างเข้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าทุ่งทะเล) (ดู : 88) 28 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านคลองย่าหนัด – บ้านปากคลอง) (ดู : 85) 28 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ดู : 89) 28 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ 4 (ดู : 80) 28 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนทั้งหมด(ตำบลเกาะกลาง) (ดู : 87) 28 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง (ดู : 80) 28 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 (ดู : 100) 28 ก.ย. 2558
สอบราคาซื้อ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ดู : 77) 4 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านร่าปู (ดู : 80) 31 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรืออ่าวทองหลาง (ดู : 80) 14 ส.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs